Gebiedsvisie Zuid-Oost

Al jaren wordt in de Hellevoetse politiek gesproken over de aanleg van een “Patatweg” om het vrachtverkeer van Farm Frites uit de Hellevoetse woonwijken te weren.

Een stukje geschiedenis.

In 2006 is het eerste idee geopperd om iets te doen aan de ontsluiting van Farm Frites. Dit liep samen met plannen voor een golfterrein in deze polder. Om dit handen en voeten te geven is in 2009 een intentieovereenkomst getekend tussen de gemeente Bernisse, Hellevoetsluis en het waterschap om een onderzoek te doen naar een tracé.

Uit dit onderzoek zijn drie varianten gekomen, alleen wilde het waterschap uiteindelijk niet meebetalen aan de aanleg. Hierdoor belandden de plannen weer in een diepe la.

Vervolgens zou de gemeente Nissewaard onderzoek gaan doen naar de verkeersontsluiting, maar door de discussie over de grenscorrectie is dit niet omgezet in concrete daden. Ondertussen nam de overlast in de wijk de Kooistee niet af, maar door de uitbreiding van de Farm Frites (vergunning verleend door de gemeente Nissewaard) juist toe.

 Uit de leefbaarheidsmonitor (Lemon) blijkt dat de wijken Hout Hoeffe en Vlotbrug op het gebied van verkeersveiligheid al jaren slecht scoren. De scores zijn:

 

wijk

2010

2012

2014

2016

Hout Hoeffe

4.9

5.8

5,5

5,1

Vlotbrug

5,3

4,9

5,1

5,0

Grote Weergors

7,6

7,9

8,2

7,7

Rijksstraatweg e.o.

5,9

4,4

4,5

4,2

 

In de tabel zijn ook de beste en slechtste score uit Hellevoetsluis opgenomen (respectievelijk Grote Weergors en de Rijksstraatweg). Dit is niet een op een te projecteren op het vrachtverkeer van Farm Frites, maar het vrachtverkeer speelt zeker een rol in het oordeel van de wijkbewoners.

 Wat is de gebiedsvisie?

Na de samenvoeging van Oudenhoorn bij Hellevoetsluis heeft het college besloten een gebiedsvisie Zuid Oost op te stellen, omdat er verschillende initiatieven zijn die in het gebied samenkomen. De twee initiatieven die veel aandacht krijgen in de media zijn een alternatieve ontsluiting voor het vrachtverkeer van Farm Frites en de aanleg van een zonnepark ten behoeve van Farm Frites. De andere, niet minder belangrijke, ontwikkelingen zijn de bouw van ongeveer 200 woningen (plan Akkerranden) en de aanpak van het sluipverkeer in Oudenhoorn.

 Daarbij is de gemeente niet over een nacht ijs gegaan, de gemeente heeft een uitgebreid participatietraject voor de gebiedsvisie opgezet. In een vroegtijdig stadium zijn partijen uitgenodigd om hun inbreng te leveren voor de uiteindelijke visie. Zo zijn de medeoverheden bij elkaar gekomen en zijn er verschillende bijeenkomsten met omwonenden en de stad geweest. De gemeente heeft naar aanleiding van de verschillende bijeenkomsten ook daadwerkelijk de visie op diverse punten aangepast. Zo is bijvoorbeeld het zonneveld verschoven van 50 meter naar 80 meter van de woningen aan de Molendijk.

Eind maart heeft het college van B&W de definitieve gebiedsvisie vastgesteld.

De gemeenteraad aan zet!

Nu is de gemeenteraad van Hellevoetsluis aan zet. Gelet op de impact en de discussie heeft de VVD-fractie, met steun van alle fracties, bepleit om de commissievergadering anders in te richten en iedereen de gelegenheid te geven om in te spreken.

De gebiedsvisie Zuid Oost wordt in één commissie besproken en iedereen wordt in de gelegenheid gesteld om in te spreken. Van deze mogelijkheid is ook ruimschoots gebruik gemaakt. In totaal 32 mensen hebben tijdens de commissievergadering van Wonen, Werken en Recreëren ingesproken. De VVD is content met de grote inbreng van de insprekers. Zonder enige insprekers te kort te willen doen zijn dit de belangrijkste reacties en vragen:

 1.                  Stop met de uitbreiding van Farm-Frites en verplaatst de fabriek naar een andere locatie

2.                  Er zijn niet veel klachten en ongevallen op de huidige route. Waarom dan het de route verleggen, wat is de nut en noodzaak?

3.                  Aan de andere kant juichen een aantal bewoners juist de aanleg van de “fritesweg” toe vanwege de overlast in de Hellevoetse woonwijken.

4.                  Verstoring van rust en overlast in het Polderlandschap door de weg met de vele vrachtauto’s, bovendien zou de nieuwe route 73 conflictpunten met overig verkeer hebben.

5.                  De nieuwe weg is een aantasting van het landschap en de recreatieve voorzieningen.

6.                  Er was slechte en misleidende communicatie van de gemeente. Partijen zijn niet of te laat gehoord, bovendien wordt correspondentie niet beantwoord.

7.                  Farm Frites betaalt mee aan de visiekosten wat betekent dit voor de onafhankelijkheid?

8.                  Gemeente heeft geen beleid ten aanzien van locaties voor opwekken zonne-energie!

9.                  Waarom geen MER-beoordeling (Milieu Effect Rapportage)?

10.              Weg loopt over boerenperceel, waardoor bedrijfsvoering onmogelijk wordt.

11.              Zonnepark moet op een andere locatie, bijvoorbeeld Zeedijk.

12.              Zonnepanelen zorgen voor uitspoelen van gevaarlijke stoffen op de bodem en in het water.

 Het betreft hier een weergave van de inspraakreacties. De VVD geeft hiermee niet weer wat de standpunten van de VVD zijn.

De insteek van de VVD.

De VVD is er al jaren voorstander van om de vrachtauto’s van Farm Frites te weren uit onze woonwijken. Dit stond in ons verkiezingsprogramma 2018 en staat ook in het collegeprogramma 2018-2022. Bovendien vindt de VVD het een goede zaak om voor alle “grote” ontwikkelingen in het gebied een totaalvisie op te stellen om zo alle facetten in samenhang te bekijken.

 De fractie van de VVD maakt op basis van de raadsstukken, inspraakreacties en eigen onderzoek een belangenafweging. Het is goed om te benadrukken dat een gebiedsvisie geen juridisch bindend instrument is. Daarom is het logisch dat er nog veel werk moet worden verzet om te komen tot een uiteindelijke uitwerking in een omgevingsvergunning of een bestemmingsplan.

 In het besluitvormingsproces is het de taak van de politiek om niet alleen de inbreng vanuit de publieke tribune, maar ook het geluid van de stille en minder actieve burger mee te nemen. Alle belangen moeten worden afgewogen dat zullen wij ook doen.

 De VVD is zich ervan bewust dat veranderingen in een gebied altijd leiden tot discussie en dat mensen hier soms grote zorgen over hebben. Niemand zit te wachten op een weg of zonneveld in haar of zijn achtertuin. Waar je de patatweg of het zonneveld ook legt, het heeft altijd nadelen voor een gebied. In de visie worden een tweetal varianten van de weg benoemd, daarnaast zijn er in een vroeger stadium nog twee varianten ingetekend door het college. De VVD wil pas een keuze voor een variant van de “patatweg” maken indien we op basis van een gedegen inventarisatie van alle maatschappelijke en financiële kosten en baten per variant een verantwoorde afweging tussen de bestaande en eventuele nieuwe varianten kunnen maken.

Daarnaast zijn veel zaken nog niet volledig bekend en uitgekristalliseerd. Daarom kan nog niet altijd antwoord worden gegeven op alle inhoudelijke vragen. Het is ook echt niet zo dat het participatietraject nu stopt.

 Als het in een breder perspectief bekeken wordt, is de ontsluiting door de Kooistee ook onwenselijk (Zie de Lemon-scores in de eerste paragraaf). Tijdens de commissievergadering op 3 april hebben meerdere bewoners dit ook aangegeven.

Daarnaast komt de voorgenomen ontsluiting niet uit de lucht vallen, want in het onderzoek uit 2009 (zie de eerste paragraaf) komen ongeveer dezelfde mogelijke ontsluitingen op de Ravenseweg naar voren.

 De VVD staat vooralsnog positief tegenover de gebiedsvisie, maar heeft nog wel technische vragen gesteld aan het college onder andere over de diverse trajectkeuzen. Bovendien wordt op 10 april 2019 de behandeling van het voorstel voortgezet en het zou voorbarig zijn vooruit te lopen op het dan te voeren debat.